Lars Beckman bjöd den 13 juni in några företagare i branschen till rundabordssamtal hos Städtjänst i Gävle. Annsofie Orrsten, Städtjänst, Erik Arnemark, Kusbofixarn, och Anders Rönngren, Rönngren Mark & Trädgård, har alla erfarenhet av de positiva effekterna av RUT- och ROT-avdragen.
Lars Beckman redovisade en rapport från Riksdagens Utredningstjänst (som också heter RUT) som redovisar fakta kring RUT- och ROT-avdragen med siffror från Gävleborg och vilken effekt reformerna haft för svenskt företagande och sysselsättning.
- Det är 12 617 personer som använder RUT-avdraget i Gävleborg och 28 233 personer som använder ROT-avdraget, konstaterade Lars Beckman.
Hur har användningen av RUT-avdraget utvecklats?
- I Sverige har det varit en rejäl ökning av antalet anställda i företag som erbjuder RUT- som ROT-tjänster, sa Lars Beckman. Delar av oppositionen vill ta bort avdragen vilket skulle både försvåra livspusslet för många äldre och orsaka ökad arbetslöshet i Sverige och i Gävleborg.
Skatteavdrag för hushållstjänster infördes 1 juli 2007 och då beviljades knappt 46 400 personer RUT-avdrag. Enligt uppgifter från Statistiska centralbyrån har antalet personer som beviljats avdrag växt årligen och uppgick 2012 till nästan 479 400 personer.
Hur har antalet anställda utvecklats i de företag som kan erbjuda RUT-jobb?
2011 fanns det 140 200 anställda i de företag som utförde RUT-jobb det året och de hade 105 500 anställda 2007. Det finns en viss osäkerhet om den exakta siffran, men det är i alla fall en väldigt tydlig tendens!
Hur har användningen av ROT-avdrag utvecklats?
ROT-avdraget i sin nuvarande form infördes december 2008. 2009 var det knappt 643 600 personer som ansökte om ROT-avdrag och det hade 2012 ökat till 957 900 personer.
Hur har antalet anställda utvecklats i de företag där kunderna får använda ROT-avdrag?
2011 var 290 900 anställda i företag som utfört ROT-jobb och i samma företag uppgick antalet anställda till 260 900 år 2009.
Sten och markanläggning ger inte ROT-avdrag. Hur har antalet anställda utvecklats i de företagen?
Antalet anställda i samtliga företag inom branschen ökade enligt statistiken från 19 000 år 2009 till 22 200 år 2011. En betydligt lägre ökning än de övriga företagen.
Hur många använde RUT- resp. ROT-avdrag under 2012?
RUT-avdraget utnyttjades av 5 % av samtliga invånare och ROT-avdraget av nästan 10 %.
Hur är åldersfördelningen bland dem som använder RUT- resp. ROT-avdrag?
- Av rapporten framgår att den största åldersgruppen som använder RUT-avdraget är de som är 80 år eller äldre, sa Lars Beckman. Det är många som har upptäckt fördelarna med avdraget istället för att använda den kommunala hemtjänsten.
Såväl ROT som RUT utnyttjas av mycket få under 25 år.
- Våra RUT-kunder är i första hand barnfamiljer och pensionärer, många över 80 år och som valt att bo kvar hemma genom få hjälp med det som de inte orkar, sa Annsofie Orrsten, Städtjänst. Om RUT skulle försvinna skulle vi behöva minska vår personalstyrka med minst 12 st heltidare.
Andelarna ökar sedan upp till drygt 30-års ålder. I åldrarna mellan 35 och 65 är andelarna av befolkningen som utnyttjar ROT och RUT ganska stabila men cirka 10 procentenheter högre för ROT än för RUT. Från cirka 65 års ålder sker en tydlig förändring. Utnyttjandet av RUT börjar öka samtidigt som utnyttjandet av ROT minskar. Från cirka 80 års ålder är det en större andel som utnyttjar RUT än som utnyttjar ROT.
Se diagram 3.
- I och med RUT tjänar samhället i "båda ändar", med andra ord, de som förut arbetade svart och hade a-kassa har fått riktiga anställningar, sa Annsofie Orrsten. Vi får aldrig längre frågan om att utföra några av våra tjänster svart, eftersom det är bättre att betala vitt med RUT-avdrag och dessutom få garanti på utfört arbete.

Hela rapporten från Riksdagens Utredningstjänst: http://www.svenskpress.se/wwwdocs/_common_media/user_files/578/57.pdf