Den 23 november hade föreningen BiodrivMitt tillsammans med Norrsundets Biokombinat och projektet Green Driv Region bjudit in till konferens och medlemsmöte hos Colabitoil för att informera om de aktiviteter som pågår inom näringslivet och hos offentliga organ för att klara övergången till ett samhälle som är oberoende av fossila bränslen.
Förutom satsningen på biodiesel i Norrsundet så händer en hel del i regionen! Vi fick bland annat höra om:
-Sandviks satsning på vätgas
-Gästrike Ekogas planerar ytterligare produktion av biogas i Forsbacka med hushållsavfall som råvara. I dag körs 16-17 bussar i Gävle på fordonsgas varav ca 60% biogas som produceras med slam/avloppsvatten från Gävle stad som råvara.
-Söderhamn Näras unika satsning på en Biogasproduktion i Söderhamn
- Gävle Energis satsning på el- och gasfordon
- Högskolans forskning och elbilsprojekt
Vi fick också veta att det nu även finns en biogasmack i Borlänge - viktigt för länets biogasbilägare.
Efter genomgång av det pågående arbetet samlades alla i den testanläggning som Colabitoil byggt upp i en av fabriksbyggnader i Norrsundet. VD Jan Nordlöf berättade att man satsar på att utveckla mindre tillverkningsenheter som kan försörja en lokal marknad utan långa transporter av bränslet.
HVO Diesel är vätgasbehandlad vegetabilisk olja, vilket innebär att den är baserad på förnybar råvara samt fri från aromatiska och polycykliska kolväten. HVO Diesel uppfyller standarden ASTM D 975. En europeisk standard (prEN15940) håller på att tas fram och beräknas vara klar till årsskiftet 2015/2016. Även HVO Eldningsolja planeras.
– Vi diskuterar också möjligheten att tillhandahålla vår teknik till andra företag, men det får bli en senare fråga, sa Jan Nordlöf.
Mötet avslutades med en paneldebatt på klassiska Fyren med landshövding Per Bill, Claes Rosengren, BiodrivMitt, Lennart Sjögren, Colabitoil, Tomas Ekbom, BioDriv Svebio, Eva Cooper, regionchef Företagarna, och Ulf Svahn, Svenska Petroleum & Biodrivmedelsinstitutet.
Några av inläggen:
Ulf Svahn: - Alla hållbara drivmedel behövs, men det finns idag inte tillräckligt med biomassa för at täcka behovet. Lösningen måste bli att effektivare motorer, ändrad livsstil. Subventioner är som politiskt knark och skapar beroende som inte är hållbart. Begagnade gasdrivna bilar skeppas till Tyskland eftersom andrahandsvärdet i Sverige är så lågt!
Lennart Sjögren: - Styrmedlen måste vara teknikneutrala! Det är viktigt att konsumenterna är aktiva och tydliga i sina beslut och väljer de fossilfria drivmedel som är tillgängliga och som det är enkelt att gå över till, som HVO. En enkel och bra åtgärd är att sätta upp 30 tankställen för HVO i Gavle-Dalaområdet under 2016.
Tomas Ekbom: - Huvudmålet måste vara att ersätta fossila drivmedel med biodrivmedel, inte att jämföra vilket biodrivmedel som anses bättre än det andra. Jag efterlyser bättre miljöklassning av alla produkter så att det blir enklare att göra jämförelser. Idag har kunden svårt att veta vilken klimatnytta drivmedlet har och att kunna göra ett aktivt val, bort från fossila drivmedel. Dagens bilmotorer är effektivare än tidigare men i och med att bilarna har blivit större och tyngre de senaste decennierna har detta gjort att den specifika förbrukningen per km inte påverkats så mycket. Elhybrider har gett ett genombrott, men rena elfordon är svåra att realisera för tunga, långväga transporter. Alternativ är bra men om det blir många olika alternativa biodrivmedel kommer kostnaderna för distributionen bli väldigt hög.
Eva Cooper: - Vi behöver bättre strukturer och vi måste vara medvetna om att 99 procent av företagen i Gävleborg är småföretag. VW har visat vilken kraft som finns i miljötänkande, eller snarare vilken risk det är att inte arbeta med hållbarhet. Deras börsvärde halverades på väldigt kort tid och deras kreditvärdighet sänktes radikalt. I Gävleborg ligger företagen över riksgenomsnittet när det gäller miljöarbetet.
Claes Rosengren: - Vi kan inte lita på att ”marknaden” löser den oerhört viktiga övergången till ett fossilfritt energisamhälle! Det krävs ett kraftfullt, politiskt ledarskap som påverkar marknaden i önskvärd riktning. Sedan brukar marknaden kunna klara av resten. I EU måste vi minska det kraftiga beroendet från fossila bränslen, ofta från tvivelaktiga stater (inklusive IS). Vi måste satsa mer på cykel och kollektivtrafik, inte minst i trafiktäta orter men ändå inte glömma bort att vi har 440.000 fordon, varav 300.000 personbilar i Gävleborg och Dalarna, som nästan uteslutande drivs med bensin och diesel! Detta måste vi lösa! Förbränningsmotorn har för dålig verkningsgrad när 70 procent blir värme. Elmotorn har en betydligt högre verkningsgrad och den måste vi satsa vidare på, både i batteridrivna och bränslecellsdrivna elbilar
Per Bill: - Gävleborg är Sveriges skogtätaste län så vi har förutsättningar. Jag kommer från Uppsala och där cyklar man betydlig mer än vad folk gör i Gävle!
Colabitoil har invigt sin första HVO-Diesel tankstation i Norrsundet intill produktionsanläggningen vid en av infarterna till Norrsundets hamn, som trafikeras av tung trafik och där finns också Sveriges största fiskehamn.

Colabitoil: http://www.colabitoil.se
BiodrivMitt: http://biodrivmitt.se
Norrsundets Biokombinat: http://www.biokombinat.se