Idérapportens innehåll belyser och beskriver utmaningarna med förvaltningen av vilda djur. Huvudfrågan är hur en modern och ekosystembaserad förvaltning av vilda djur kan uppnås. I Gävleborg har det arrangerats två stora möten med deltagare från hela länet i Ljusdal och Söderhamn. I rapporten konstaterar man att det på mötet i Söderhamn var första gången alla olika aktörer satt vid samma bord och samtalade med varandra - inte om.
Rapportförfattarna föreslår bland annat:
- Ökad folklig förankring i förvaltningen av vilda djur för att värna artrikedom och livskraftiga viltstammar, exempelvis genom förvaltningsplaner för varg och andra relevanta arter.
- En ny, sammanhållen lagstiftning för förvaltning av vilda djur snarast tas fram. Den bör beakta relevanta internationella överenskommelser och anpassas efter dagens förhållanden.
- Ett samlat ansvar för förvaltning av vilda djur, såväl i regeringskansliet som på myndighetsnivå, bör införas. Vi föreslår att det samlade ansvaret ligger på landsbygdsdepartementet och Skogsstyrelsen.
- Rollen för viltförvaltningsdelegationerna bör vidgas.
- Arbetsgruppen föreslår att man inom ramen för de nationella förvaltningsplanerna skapar utrymme för regionala hänsynstaganden som har en flexibilitet gentemot nationella mål.
- Arbetsgruppen föreslår att man bör se över möjligheten att ta bort hela revir i län med stor vargtäthet.
- Den genetiska förstärkningen av vargstammen bör fortsätta, utan att öka antalet vargar

Lars Beckman, Riksdagsledamot för Nya Moderaterna Gävleborg säger i en kommentar till rapporten: - Det är viktigt att man ska kunna bo och verka i hela landet, och genom den här rapporten kan nu ett första steg tas till ett omtag i förvaltningen av vilda djur.
- Bengt- Anders Johansson och Lars Hjälmered har lyssnat in synpunkterna från de olika aktörerna i Gävleborg och det är uppenbart nödvändigt att alliansen tillsammans nu tar ett omtag i den här frågan och utvecklar politiken ett steg till. Genom att föreslå att besluten i dessa frågor förs närmare medborgarna genom att viltförvaltningsdelegationerna får ett större inflytande i förslaget, så borde det gå att ta större hänsyn till de lokala förutsättningarna i Gävleborg, avslutar Lars Beckman.

Hämta den kompletta rapporten i pdf-format:
http://www.moderat.se/BinaryLoader.axd?OwnerID=9b21c9e3-0703-4c94-947e-50f4944d5427&OwnerType=0&PropertyName=FileList&FileName=Rapport+Vilda+djur.pdf
Läs mer om rapporten:
http://www.moderat.se/web/Ny_rapport_om_vilda_djur.aspx