Inriktningsunderlaget är ett steg i regeringens arbete med att uppdatera infrastrukturen i landet under perioden 2026–2037. Efter en första analys av underlaget kan Region Gävleborg konstatera att de viktigaste satsningarna i vårt område är en utbyggnad av Ostkustbanan till dubbelspår och att E4 uppgraderas till fyrfältsväg hela sträckan mellan Gävle och Sundsvall.

– Gävleborg knyter ihop norr och söder och ska inte vara den svagaste länken i transportkedjan. Det känns utifrån det självklart att satsningar görs här. I den nationella planen för  transportsystem är Gävleborg en mycket viktig länk, som i nuläget dessvärre är alltför svag. För att uppnå ett robust transportsystem i hela Sverige behöver infrastrukturen här stärkas. Det här gynnar oss som bor och arbetar i länet och även resten av Sverige landet, säger Patrik Stenvard (M) Regionstyrelsens ordförande.

– Vi ser därför positivt på att regeringen har skjutit upp höghastighetsbanorna och på så sätt frigjort ekonomiska resurser för andra viktiga infrastruktursatsningar, fortsätter Patrik.

Region Gävleborg har tidigare lämnat in synpunkter till Trafikverket
Region Gävleborg har i ett tidigare skede belyst följande behov:

Att Ostkustbanan prioriteras, med dubbelspårsutbyggnad för att förbättra regionens  transitsystem och minska restiderna både regionalt och nationellt mellan södra och norra delarna av landet. Det ger också en robusthet som i dag saknas, men som är av stor betydelse för hela landet med anledning av säkerhetsläget
Att transittrafiken på E4 är viktig och att ombyggnation av etappen Kongberget–Gnarp prioriteras
De betydande påfrestningar på E4 norr om Gävle, med ökande problem som köbildning och försämrad trafiksäkerhet. Region Gävleborg önskar en tidigare prioritering av en ombyggnation till fyrfältsväg
Det ökande behovet av vägunderhåll i länet
Länsplanernas ramar behöver öka och regionerna behöver ges större möjligheter till inflytande för att stärka den regionala utvecklingen.
Nya Ostkustbanan måste prioriteras
Fortsätta satsningar på Ostkustbanan kommer att krävas för den regionala utvecklingen. Region Gävleborg står fast vid att prioriteringar av väg och järnväg är helt nödvändigt, men att det krävs nya investeringar och satsningar på ökad järnvägskapacitet. Nya Ostkustbanan är det mest  prioriterade investeringsobjektet både ur ett regionalt och nationellt perspektiv.

– Sveriges infrastruktur måste rustas för framtiden och en förstärkt kustjärnväg har stor regional  betydelse för Gävleborg. Ett dubbelspår kommer innebära kortare restider och ökad kapacitet,  både för gods- och passagerarflöden. Det gör Nya Ostkustbanan till en viktig utvecklingsfråga  för vår region och något vi prioriterar mycket högt, säger Anna Sundberg (SD), vice ordförande  Nya Ostkustbanan.

Region Gävleborg har fram till den 15 april på sig att lämna in en mer utförlig analys och ett komplett remissvar till regeringen.

Källa: https://www.regiongavleborg.se