För att få veta mer om samspelet och samverkan mellan skola och näringsliv bjöd Brynäs Företagarförening in Kalle Wahlström, Utbildning Gävle och Gävle kommuns samordnare, för att berätta om utvecklingen på Strand restaurang. Ralph Brodin, ordförande i Brynäs FF, hälsade välkommen.
– Gävle kommun har fortsatt med Prao med i princip oförändrad omfattning, som förhoppningsvis har gett våra elever ett försprång, sa Kalle Wahlström. Det är viktigt att ungdomarna får så mycket kännedom om arbetsmarknaden som möjligt när de ska välja program på gymnasiet.
Varför har det blivit så stort fokus på samverkan skola-arbetsliv?
• Ungdomarna tillbringar längre tid i skolan
• De vet för lite om arbetslivet
• Det blir svårare att etablera sig på arbetsmarknaden och ofta krävs gymnasieutbildning
• Snabba förändringar i arbetsliv och utbildning gör att man ställs inför nya val
• Fortfarande starkt könsuppdelad utbildnings- och arbetsmarknad
• En stark ökning av antalet asylsökande och flyktingar med skiftande utbildningsnivå och värderingar
• Dålig matchning mellan arbetslivets behov och ungdomarnas drömmar och förväntningar – ett samhällsekonomiskt dilemma
– Det behövs fler förebilder, särskilt inom yrken där könsfördelningen är sned, sa Kalle Wahlström. Samma sak gäller också för tekniska yrken där det finns stort rekryteringsbehov.
Birgit Elonen, Murtek: - Vi har aldrig lyckats rekrytera kvinnliga murare.
Pekka Seitola, entreprenör och lokalpolitiker (M): - Idag kan ungdomarna inte förvänta sig livstidsjobb och alltfler kommer att byta karriär mer än en gång i livet.
Birgit Elonen: - Det ser vi exempel på hos oss också. En murare behöver 6.800 timmar för att få ett yrkesbevis men det har hänt att ungdomar har bytt jobb trots att de är nära att få ett yrkesbevis.
Lars Abramson, CarlArn Affärsutveckling: - Det är idag problem att rekrytera till yrkeslinjerna och en enorm brist på civilingenjörer.
Helen Åkerlind, kommunalråd (L): - Matchning är ett problem och dessutom saknar 25 procent av ungdomarna i Gävle teoretisk utbildning.
– Vi arbetar hårt för att få fram bra Prao-platser men det är också många av ungdomarna som själva ordnar Prao-platser, sa Kalle Wahlström. Företagarna i Gävle ställer upp med platser på ett föredömligt sätt!
Totalt är det ca 1 600 arbetsplatser som ställer upp med PRAO-platser för grundskolan och APL- platser (Arbetsplatsförlagt lärande) för gymnasieskolan i Gävle!
Frågor och utmaningar
• Hur ska vi inspirera och motivera våra ungdomar?
• Hur skapar vi uthållighet?
• Barn och ungdomars handlingshorisont formas tidigt. Hur vidgar vi dem?
• Hur ger vi barn och ungdomar självkännedom och självkänsla?
• Hur organiserar och strukturerar vi bäst våra insatser?
• Hur tar vi fram och förmedlar kunskaper om utbildning och arbetsliv?
- Näringslivet och skolan är överens om värdet av att våra skolungdomar får chansen att bekanta sig med arbetslivet, sa Kalle Wahlström.
Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 Kap. 2.6 Skolan och omvärlden): En viktig förutsättning för att eleverna ska få en utbildning av hög kvalitet samt underlag för val av kurser på den utbildning eleven går, vidare studier eller yrkesverksamhet är att skolan samverkar med arbetslivet och samhället i övrigt.
Svenskt Näringsliv: För att säkra svenska företags kompetensförsörjning är det väsentligt att samverkan mellan näringslivet och skolan ökar. Dagens elever är framtidens medarbetare och entreprenörer. Det är viktigt att de blir inspirerade av näringslivet och de möjligheter som finns i företagande.
Företagarnas rapport från 2016 ”Det är attityden, dumbom”: 46 procent av företagen har haft behov av att rekrytera ny personal under de senaste två åren. 4 av 10 uppgav att de behövde rekrytera personal under det kommande året, men svårigheterna att hitta lämplig personal lägger hinder i vägen.
Günther Mårder, VD på Företagarna: - Många företag efterfrågar en bättre matchning av utbildningarna och arbetsmarknadens behov,. Det märks särskilt i många hantverksyrken, där det utbildas alldeles för få personer och kunskapsnivån bland dem som söker jobb inte är tillfredsställande.
Utvärderingar av varför eleverna tycker att praoveckan varit meningsfull:
- Bra och trevlig personal. Jag kände mig uppskattad och behövd. De behandlade mig som en arbetskamrat och vuxen, och jag fick vara med i arbetet.
- Roligt att lära sig saker.
- Bra att lära sig om yrket - nu vet jag vad jag ska välja till gymnasiet.
”Trossen” är ett annat och smart projekt som Gävle kommun startade läsåret 2011/12 tillsammans med Företagarna och Svenskt Näringsliv. Det handlar om samverkan mellan arbetslivet och grundskolan för årskurs 7-9. En arbetsplats knyts till en skolklass för ett samarbete i årskurs 7-9. Upplägget består av:
• ett besök i skolan under höstterminen med företaget presenterar arbetsplatsen
• ett arbetsplatsbesök hos företaget under vårterminen
Konceptet är inte ett så stort tidsmässigt åtagande, vare sig för arbetsplatsen eller skolan. Just nu saknas 11 Trossenarbetsplatser för kommunens klasser i årskurs 7.
– Samverkan mellan skola och arbetslivet ger ungdomarna bättre förutsättningar för fortsatta utbildningar och arbetslivet, sa Kalle Wahlström. Man ska inte vara rädd för att pröva flera olika yrken innan man bestämmer sig!

Text och foto (om ej annat anges): Torbjörn Edlund